TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Facebook Youtube

Sociální rehabilitace

Poslání sociální služby

Posláním sociální rehabilitace TyfloCentra Ostrava je vést osoby se zrakovým postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací prostřednictvím aktivit, které jim umožní získat a rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k plnohodnotnému životu.

Cíl služby

 • podpora samostatného a nezávislého života
 • rozvoj a získávání schopností a dovedností potřebných k životu se zrakovým postižením
 • posílení komunikačních a paměťových schopností
 • podpora a rozvoj společenských kontaktů

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální rehabilitace je určena osobám starším sedmi let, které jejich poškození zraku negativně ovlivňuje při každodenních činnostech a hledají podporu k zajištění samostatného a nezávislého života ve společnosti.
Služba je určena rovněž lidem s kombinovaným zdravotním postižením, z nichž jedno je poškození zraku. Přidružené postižení by však nemělo vyžadovat speciální odbornost ke komunikaci a práci s nimi.
Sociální rehabilitace nemůže být poskytnuta osobám s infekčním onemocněním, osobám, které nejsou schopny komunikace a osobám s velmi těžkým mentálním postižením.

Služba sociální rehabilitace je klientům poskytována v rámci Moravskoslezského kraje a je bezplatná.

Zásady/principy poskytování služby

 • individuální přístup – pracovníci respektují jedinečnost každého klienta/zájemce o službu, jeho potřeby a přání, přizpůsobují mu způsob poskytování činností v rámci služby v souladu s posláním a cíli společnosti
 • partnerství – klienti/zájemci o službu jsou považováni za partnery pracovníků, je respektováno jejich rozhodnutí přijmout či nepřijmout službu, kdykoliv i bez udání důvodu mohou odstoupit od smlouvy
 • ochrana práv klientů – v TyfloCentru Ostrava je kladen důraz na ochranu lidských práv a svobod klientů, na ochranu jejich osobních údajů a všech informací, které souvisí s poskytováním služeb
 • profesionální přístup – pracovníci oddělují soukromý život od své profese, sociální službu poskytují s profesionálním nadhledem. Každoročně v dalším vzdělávání doplňují a prohlubují své znalosti a dovednosti, řídí se obecně závaznými normami a předpisy a vnitřními pravidly společnosti
 • pracovníci jednají v souladu s Etickým kodexem TyfloCentra Ostrava, o.p.s.

Činnosti sociální rehabilitace

Základní sociální poradenství

 • zvládání samostatného života se zrakovým postižením a možnosti podpory sociálními službami
 • výběr vhodné sociální služby podle potřeb osoby se zrakovým postižením
 • možnosti podpory členů rodiny a blízkých osob v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • nácvik obsluhy drobných kompenzačních pomůcek, včetně možnosti výpůjčky vybraných kompenzačních pomůcek za účelem vyzkoušení jejich vhodnosti
 • procvičování hmatových schopností a zručnosti (Výtvarné tvoření)
 • nácvik obsluhy běžných domácích zařízení a spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost (úklidové práce, vhodné pracovní postupy při přípravě jídla, péče o oděvy, drobné údržbářské práce v domácnosti, nakupování)
 • nácvik samostatného pohybu (orientace ve vnitřním i venkovním prostředí)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (vlastnoruční podpis, využívání kompenzačních pomůcek ke čtení dokumentů)
 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod klientů podle jejich potřeb a zájmu
 • v rámci odstraňování architektonických bariér poskytování informací zrakově postiženým klientům o zařízeních a úpravách usnadňujících samostatnou orientaci
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi (orientace v reliéfních mapkách a obrázcích, procvičování Braillova písma)
 • nácvik chování v různých společenských situacích

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Vzdělávací činnosti
 • nácvik psaní na klávesnici PC desetiprstovou metodou
 • základní a nástavbové kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pracujících na bázi výpočetní techniky, včetně osobních, telefonických a e-mailových konzultací
 • speciálně vedená výuka cizích jazyků (angličtina, němčina)
 • trénink paměti
 • přednášky a exkurze
Aktivizační činnosti
 • plavání ve vyhrazeném bazéně
 • turistické vycházky
 • společenská setkání zrakově postižených klientů

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • informace o možnostech získání kompenzačních pomůcek, volba vhodné pomůcky v závislosti na stupni zrakového postižení, komplexní podpora pro jejich získání
 • pomoc při získávání finančních příspěvků a sociálních dávek
 • informační servis a zprostředkovávání služeb jiných poskytovatelů

Nabídka činností sociální rehabilitace je přizpůsobována potřebám a zájmu klientů.

Sociální rehabilitace je klientům poskytována podle jejich potřeb a zájmu:

 • ambulantně v prostorách TyfloCentra Ostrava (náměstí Msgre Šrámka 1760/4, PSČ 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, e-mail: posta@tyflocentrum-ova.cz)
 • terénně v domácnostech klientů, ve školských zařízeních a podobně
 • telefonicky
 • prostřednictvím internetu
 • písemně

Podle charakteru činností je služba poskytována individuálně nebo skupinově.

Čas poskytování služby

Ambulantní pro zájemce o službu a neobjednané klienty

Úterý 13:00 - 17:00

Ambulantní pro objednané klienty

Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 -

Terénní

Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 15:00 - 16:00

Službu sociální rehabilitace poskytují

ředitelka/sociální pracovnice - Ing. Petra Ďurková

Tel.: 776 069 142
E-mail: durkova@tyflocentrum-ova.cz

sociální pracovník - Karel Kurland

e-mail: kurland@tyflocentrum-ova.cz
mobil: 777 231 122

sociální pracovnice/administrativní pracovnice - Kamila Rojáková, DiS.

Tel.: 774 731 331
E-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz

pracovník v sociálních službách - Michal Štefanovič

Tel.: 774 731 338
E-mail: stefanovic@tyflocentrum-ova.cz

pracovník v sociálních službách - Aleš Winkler

Tel.: 774 731 337
E-mail: winkler@tyflocentrum-ova.cz

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo Světlušky

logo Mathilda nadační fond

logo Nadačního fondu Vítkovice Steel

logo Křídlení nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

Santo Morava s.r.o.

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

logo Komunitního plánování sociálních služeb OstravaCopyright © 2003-2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.