TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrované služby
pro nevidomé a slabozraké

Facebook Youtube Instagram

Sociální rehabilitace

Registrovaná sociální služba podle Zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, § 70
(registrační číslo: 6472829)

Poslání sociální služby

Posláním sociální rehabilitace TyfloCentra Ostrava je vést osoby se zrakovým postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací prostřednictvím aktivit, které jim umožní získat a rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k plnohodnotnému životu.

Cíl služby

 • podpora samostatného a nezávislého života
 • rozvoj a získávání schopností a dovedností potřebných k životu se zrakovým postižením
 • posílení komunikačních a paměťových schopností
 • podpora a rozvoj společenských kontaktů

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální rehabilitace je určena osobám starším sedmi let, které jejich poškození zraku negativně ovlivňuje při každodenních činnostech a hledají podporu k zajištění samostatného a nezávislého života ve společnosti.
Služba je určena rovněž lidem s kombinovaným zdravotním postižením, z nichž jedno je poškození zraku. Přidružené postižení by však nemělo vyžadovat speciální odbornost ke komunikaci a práci s nimi.
Sociální rehabilitace nemůže být poskytnuta osobám s infekčním onemocněním, osobám, které nejsou schopny komunikace a osobám s velmi těžkým mentálním postižením.

Služba sociální rehabilitace je klientům poskytována v rámci Moravskoslezského kraje a je bezplatná.

Zásady/principy poskytování služby

 • individuální přístup – pracovníci respektují jedinečnost každého klienta/zájemce o službu, jeho potřeby a přání, přizpůsobují mu způsob poskytování činností v rámci služby v souladu s posláním a cíli společnosti
 • partnerství – klienti/zájemci o službu jsou považováni za partnery pracovníků, je respektováno jejich rozhodnutí přijmout či nepřijmout službu, kdykoliv i bez udání důvodu mohou odstoupit od smlouvy
 • ochrana práv klientů – v TyfloCentru Ostrava je kladen důraz na ochranu lidských práv a svobod klientů, na ochranu jejich osobních údajů a všech informací, které souvisí s poskytováním služeb
 • profesionální přístup – pracovníci oddělují soukromý život od své profese, sociální službu poskytují s profesionálním nadhledem. Každoročně v dalším vzdělávání doplňují a prohlubují své znalosti a dovednosti, řídí se obecně závaznými normami a předpisy a vnitřními pravidly společnosti
 • pracovníci jednají v souladu s Etickým kodexem TyfloCentra Ostrava, o.p.s.

Činnosti sociální rehabilitace

Základní sociální poradenství

 • zvládání samostatného života se zrakovým postižením a možnosti podpory sociálními službami
 • výběr vhodné sociální služby podle potřeb osoby se zrakovým postižením
 • možnosti podpory členů rodiny a blízkých osob v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • nácvik obsluhy drobných kompenzačních pomůcek, včetně možnosti výpůjčky vybraných kompenzačních pomůcek za účelem vyzkoušení jejich vhodnosti
 • procvičování hmatových schopností a zručnosti (Výtvarné tvoření)
 • nácvik obsluhy běžných domácích zařízení a spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost (úklidové práce, vhodné pracovní postupy při přípravě jídla, péče o oděvy, drobné údržbářské práce v domácnosti, nakupování)
 • nácvik samostatného pohybu (orientace ve vnitřním i venkovním prostředí)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (vlastnoruční podpis, využívání kompenzačních pomůcek ke čtení dokumentů)
 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod klientů podle jejich potřeb a zájmu
 • v rámci odstraňování architektonických bariér poskytování informací zrakově postiženým klientům o zařízeních a úpravách usnadňujících samostatnou orientaci
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi (orientace v reliéfních mapkách a obrázcích, procvičování Braillova písma)
 • nácvik chování v různých společenských situacích

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Vzdělávací činnosti
 • nácvik psaní na klávesnici PC desetiprstovou metodou
 • kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pracujících na bázi výpočetní techniky, včetně osobních, telefonických a e-mailových konzultací
 • speciálně vedená výuka cizích jazyků (angličtina, němčina)
 • trénink paměti
 • přednášky a exkurze
Aktivizační činnosti
 • plavání ve vyhrazeném bazéně
 • turistické vycházky
 • společenská setkání zrakově postižených klientů

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • informace o možnostech získání kompenzačních pomůcek, volba vhodné pomůcky v závislosti na stupni zrakového postižení, komplexní podpora pro jejich získání
 • pomoc při získávání finančních příspěvků a sociálních dávek
 • informační servis a zprostředkovávání služeb jiných poskytovatelů

Nabídka činností sociální rehabilitace je přizpůsobována potřebám a zájmu klientů.

Sociální rehabilitace je klientům poskytována podle jejich potřeb a zájmu:

 • ambulantně v prostorách TyfloCentra Ostrava (náměstí Msgre Šrámka 1760/4, PSČ 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, e-mail: durkova@tyflocentrum-ova.cz)
 • terénně v domácnostech klientů, ve školských zařízeních a podobně
 • telefonicky
 • prostřednictvím internetu
 • písemně

Podle charakteru činností je služba poskytována individuálně nebo skupinově.

Čas poskytování služby

Ambulantní pro zájemce o službu a neobjednané klienty

Úterý 13:00 - 17:00

Ambulantní pro objednané klienty

Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 -

Terénní

Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 15:00 - 16:00

Službu sociální rehabilitace poskytují

ředitelka/sociální pracovnice - Ing. Petra Ďurková

Tel.: 776 069 142
E-mail: durkova@tyflocentrum-ova.cz

sociální pracovník - Karel Kurland

e-mail: kurland@tyflocentrum-ova.cz
mobil: 777 231 122

sociální pracovnice/administrativní pracovnice - Kamila Rojáková, DiS.

Tel.: 774 731 331
E-mail: rojakova@tyflocentrum-ova.cz

pracovník v sociálních službách - Michal Štefanovič

Tel.: 774 731 338
E-mail: stefanovic@tyflocentrum-ova.cz

pracovník v sociálních službách - Aleš Winkler

Tel.: 774 731 337
E-mail: winkler@tyflocentrum-ova.cz


Copyright © 2003-2023 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.